Statut krotoszyńskiego SZS

image_pdfimage_print

Statut

Krotoszyńskiego Szkolnego Związku Sportowego

w Krotoszynie

Rozdział 1

Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny.

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Krotoszyński Szkolny Związek Sportowy w Krotoszynie, w skrócie KSZS i jest zwane dalej Związkiem.

§ 2

Terenem działania Związku jest obszar powiatu krotoszyńskiego a siedzibą władz miasto Krotoszyn.

§3

Krotoszyński Szkolny Związek Sportowy jest związkiem szkolnych stowarzyszeń kultury fizycznej i innych organizacji sportowych oraz osób fizycznych. Związek jest członkiem Szkolnego Związku Sportowego „WIELKOPOLSKA”  i może być członkiem innych terenowych i krajowych organizacji kultury fizycznej.

§ 4

Związek działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą – prawo o stowarzyszeniach,  ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, własnym statutem i posiada osobowość prawną.

§5

Związek używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§6

1. Związek opiera działalność na pracy społecznej swoich członków.

2. Do prowadzenia swych spraw  Związek może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

 

 Rozdział 2

Cele i środki działania.

§7

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

2. Współdziałanie ze szkołami w realizacji celów wychowawczych i zadań sportowych.

3. Działanie w zakresie wychowania zdrowotnego, wychowania fizycznego i sportu młodzieży szkolnej, w tym  również   na rzecz osób niepełnosprawnych.

4. Wyrównanie szans i warunków uczestnictwa wszystkich dzieci i młodzieży w różnych formach  aktywności fizycznej, które ze względu na warunki środowiskowe i socjalne nie mają szans rywalizacji sportowej.

5. Inspirowanie i organizowanie środowiska ludzi dorosłych do działań na rzecz zdrowia, kultury fizycznej i sportu młodzieży szkolnej.

6. Działanie  na rzecz pozyskiwania do pracy  z dziećmi i młodzieżą wolontariuszy.

§8

Związek realizuje swoje cele przez:

 1.  programowanie i organizowanie działalności sportowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, organizowanie imprez i zawodów sportowych dla uczniów wszystkich typów szkół,

2.  stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania wysokiego poziomu sportowego i udziału w systemie zawodów sportowych,

3. pomoc uczniowskim i międzyszkolnym klubom sportowym w prowadzeniu różnorodnej działalności sportowo-wychowawczej wśród dzieci i młodzieży szkolnej,

4. programowanie i organizowanie szkolenia młodzieżowych kadr wolontariuszy w tym młodzieżowych organizatorów sportu i młodzieżowych sędziów sportowych w zakresie zdrowego stylu życia, rekreacji i sportu oraz włączenie ich do przygotowania i organizacji imprez sportowych,

5. współdziałanie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami w sprawie doskonalenia zawodowego i społecznego wolontariuszy w tym spośród osób dorosłych, szczególnie nauczycieli wychowania fizycznego,

6. organizowanie konferencji i spotkań merytorycznych i metodycznych,

7. współdziałanie z samorządem powiatu w zakresie programowania i realizacji zadań sportowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej,

8. organizowanie wypoczynku dla dziec i młodzieży szkolnej oraz obozów szkoleniowych i sportowych dla młodzieży uczestniczącej w szkoleniu sportowym,

9. popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej ekologii, turystyki i rekreacji,

10. organizowanie konkursów o tematyce sportowej, działanie na rzecz rozwijania i wzbogacania szkolnych urządzeń i obiektów sportowych,

11. współdziałanie z organizacjami społecznymi i sportowymi w dziedzinie kultury fizycznej i sportu młodzieży szkolnej,

12. inspirowanie środków masowego przekazu do podejmowania tematów wychowania zdrowotnego, fizycznego oraz sportowego młodzieży szkolnej,

13. prowadzenie działalności gospodarczej służącej wyłącznie realizacji celów statutowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział 3
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki.

§9

1. Członkowie Związku dzielą się na:

1/ zwyczajnych,
2/ wspierających.
3/ honorowych

§10

1. Członkami zwyczajnymi Związku  mogą być Gminne Szkolne Związki Sportowe,  Szkolne Kluby Sportowe i Uczniowskie Kluby Sportowe działające przy szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, a także  inne organizacje posiadające osobowość prawną i osoby fizyczne realizujące cele  Związku.

2. Członkami wspierającymi Związek mogą być osoby fizyczne i osoby prawne uznające, popierające i wspomagające finansowo realizację celów i zadań określonych Statutem.

3. Godność Honorowego Członka lub Prezesa nadaje Powiatowy Zjazd Delegatów   za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz Związku.

§11

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnego zgłoszenia.

§12

1. Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:

1/ uczestniczenia poprzez swoich przedstawicieli w Powiatowym Zjeździe Delegatów,

2/ zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku,

3/ uzyskiwania od władz i organów Związku informacji o działalności i zamierzeniach Związku,
4/ otrzymywania od władz Związku pomocy i poparcia w zakresie swej statutowej działalności,

5/ uczestniczenia w imprezach sportowych organizowanych przez Związek.

§13

Członkowie wspierający i honorowi mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

§14

1.Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:

1/ aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych,

2/ przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,

3/ uczestniczenie w realizacji zadań programowych Związku,

4/ opłacanie składki członkowskiej zgodnie z uchwałami Zarządu.

§15

1. Członkostwo w Związku ustaje na skutek:

1/ rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Związku,

2/ rozwiązania się stowarzyszenia będącego członkiem Związku,

3/wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu,

4/ rozwiązania się Związku.

2.Od uchwały Zarządu o pozbawienie członkostwa służy odwołanie do Powiatowego Zjazdu Delegatów.