Statut krotoszyńskiego SZS

image_pdfimage_print

Rozdział 5

Nagrody i wyróżnienia.

§33

1. Członkom Związku za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, aktywność na polu krzewienia kultury fizycznej i zdrowotnej oraz za osiągnięcia sportowe i wychowawcze przyznawane są następujące wyróżnienia i nagrody:

1/ pochwały ustne i pisemne,

2/ nagrody,

3/ dyplomy i odznaki honorowe.

§34

Warunki i tryb przyznawania nagród i wyróżnień, o których mowa w § 33, określa Regulamin Nagród i Wyróżnień, uchwalony przez Zarząd.

 

 

Rozdział 6
Majątek i fundusze Związku.

§35

1. Na majątek Związku składają się:

1/ ruchomości.
2/ nieruchomości.
3/ fundusze.

2. Na fundusze Związku składają się:

1/ składki członkowskie,
2/ wpłaty z zawodów i imprez organizowanych przez Związek,
3/ dotacje, darowizny, subwencje,
4/ dochody z działalności gospodarczej Związku, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi
przepisami i Statutem.

§36

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest zgodne współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.

§37

1.Związek  nie może:

1/ udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają  w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2/ przekazywać swojego majątku na rzecz  swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3/ wykorzystywać majątku na rzecz  swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób  bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu,

4/ dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,  w  których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się Związku.

§38

1. Zmiana Statutu może nastąpić na mocy uchwały, przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów delegatów Powiatowego Zjazdu Delegatów, przy obecności, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

2. W drugim terminie zapadają  większością 2/3 głosów, bez względu na liczbę obecnych Delegatów uprawnionych do głosowania.

§39

1.Rozwiązanie się Związku następuje na mocy uchwały Powiatowego Zjazdu Delegatów przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie.

2.W drugim terminie zapadają  większością 2/3 głosów, bez względu na liczbę obecnych  Delegatów uprawnionych do głosowania.

3. Uchwała powinna określać tryb likwidacji Związku oraz przeznaczenie jego majątku.

Krotoszyn, 22.06.2021r