Statut krotoszyńskiego SZS

image_pdfimage_print

Rozdział 4

Władze Związku

§16

1. Władzami Związku są:

1/ Powiatowy Zjazd Delegatów,

2/ Zarząd,

3/ Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz Związku trwa 4 lata.

3. Jeżeli przepisy Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

§17

Najwyższą władzą Związku jest Powiatowy Zjazd Delegatów zwoływany przez Zarząd Związku.

§18

1. Powiatowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

2. Zarząd Związku zwołuje Zwyczajny Powiatowy  Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów co cztery lata, a Powiatowy Sprawozdawczy Zjazd Delegatów co roku .

3. Termin Zjazdu, miejsce i porządek obrad powinien być podawany do wiadomości

Delegatom nie później niż 14 dni przed datą Zjazdu.

§19

1. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Związku na podstawie:

1/ uchwały poprzedniego Powiatowego Zjazdu Delegatów,

2/ uchwały Zarządu Związku,

3/ wniosku Komisji Rewizyjnej,

4/ wniosku uchwalonego  przez co najmniej 1/2 liczby Zarządów członków zwyczajnych Związku.

2. Nadzwyczajny Powiatowy Zjazd Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostaje zwołany.

§20

1. W Powiatowym Zjeździe Delegatów z głosem stanowiącym biorą udział delegaci członków zwyczajnych KSZS oraz członkowie dotychczasowego Zarządu Związku.

2.Kumulacja mandatów jest niedopuszczalna.

3.Liczbę Delegatów ustala Zarząd Związku.

4.Delegatem może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

5.Delegatów wybiera się na okres kadencji władz Związku.

6.W przypadku zmniejszenia się liczby delegatów w okresie kadencji, członkowie dokonują wyborów uzupełniających.

§ 21

1. W Powiatowym Zjeździe Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym:

1/ honorowi członkowie Związku,

2/ przedstawiciele członków wspierających,

3/ osoby zaproszone przez Zarząd Związku.

§22

1. Do kompetencji Powiatowego Zjazdu Delegatów należy:

1/ uchwalanie kierunków działalności Związku,

2/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3/ udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4/ wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5/ uchwalanie zmian w statucie Związku,

6/ podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku i o przeznaczeniu jego majątku,

7/ rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Delegatów, Zarząd i Komisję Rewizyjną.

§23

1.Uchwały Powiatowego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:

1/ w pierwszym terminie – co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

2/ w drugim terminie – po upływie 15 minut od pierwszego terminu Zjazdu bez względu  na liczbę uprawnionych do głosowania.

 

Zarząd Związku

§24

Władzą Związku między Zjazdami jest Zarząd Związku.

§25

1.Zarząd Związku składa się z 9 członków, wybieranych w głosowaniu jawnym lub tajnym według zasad ustalonych przez Powiatowy Zjazd Delegatów.

2.Członkiem Zarządu może być osoba która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3.Możliwość otrzymywania przez członków Zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

4.Każdy z członków Zarządu składa pisemne oświadczenie o niekaralności.

§26

1. Do kompetencji Zarządu Związku należy:

1/wykonywanie uchwał Powiatowego Zjazdu Delegatów,

2/ kierowanie całokształtem działalności Związku,

3/ gospodarowanie funduszem,

4/ zarządzanie majątkiem Związku,

5/ ustalanie wysokości składek członkowskich,

6/ powoływanie komisji, zespołów stałych lub okresowych oraz uchwalanie regulaminów  ich działalności,

7/ składanie Komisji Rewizyjnej wyjaśnień z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,

8/ uchwalanie regulaminów pracy Zarządu, regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień,

9/ wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Powiatowego Zjazdu Delegatów i Komisji Rewizyjnej.

§27

Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż cztery razy w roku.

§28

1. Zarząd wybiera ze swego grona dwóch wiceprezesów i sekretarza.

2. Prezes wybrany w trybie oddzielnym przez Powiatowy Zjazd Delegatów wchodzi z urzędu w skład Zarządu i jemu przewodniczy.

3. Zarząd reprezentuje Związek i występuje w jego imieniu.

4. Zarząd reprezentuje co najmniej dwóch członków, w tym Prezes.

5.W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa ze swojego grona, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Powiatowego Zjazdu Delegatów.

Komisja Rewizyjna

§29

Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Powiatowy Zjazd Delegatów do kontroli działalności Związku.

§30

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Powiatowego Zjazdu Delegatów. Na swym pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Komisji Rewizyjnej.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku z głosem doradczym.

3.Członkowie  Komisji Rewizyjnej:

1/ nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nim w stosunku   pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2/ nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3/ mogą otrzymać z tytułu pełnienia funkcji  zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

4.Każdy z członków Komisji Rewizyjnej składa pisemne oświadczenie o niekaralności.

§31

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1/ kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności finansowej i statutowej oraz formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych do Zarządu Związku,

2/ składanie na Powiatowym Zjeździe Delegatów sprawozdań ze swej działalności,

3/ występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

4/ żądanie od Zarządu wyjaśnień w sprawie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,

5/ współdziałanie z Komisjami Rewizyjnymi członków zwyczajnych Związku.

2. Szczegółowy tryb postępowania Komisji określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną.

§32

1. W przypadku ustąpienia członków władz mogą one zastosować prawo kooptacji.

2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.