VIII Zjazd Sprawozdawczy KSZS – 17.04.2019 godz. 15.00

Uchwała nr 1/2019

 Zarządu Krotoszyńskiego Szkolnego Związku Sportowego w Krotoszynie

z dn. 18.03.2019r.

 

w sprawie zwołania VIII Powiatowego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów Krotoszyńskiego Szkolnego Związku Sportowego w Krotoszynie.

 § 1

 

 

Zarząd Krotoszyńskiego Szkolnego Związku Sportowego na podstawie §18 obowiązującego statutu

  zwołuje w dniu 17 kwietnia 2019 roku w Sali Starostwa Powiatowego w Krotoszynie VIII Powiatowy Sprawozdawczy Zjazd Delegatów KSZS o godz. 15.00 – I termin, 15.15 – II termin

 § 2

 

 

Zarząd KSZS przypomina, że Delegaci  członków zwyczajnych zostali wybrani na okres kadencji 2016-2020.

 

  § 3

 

W VIII Powiatowym Sprawozdawczym Zjeździe Delegatów biorą udział ci Delegaci, którzy

byli nimi na V Powiatowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym KSZS w dniu 19.10.2016 roku, który odbył się w Krotoszynie w Gimnazjum nr 2.

 

 § 4

 

Zgodnie z §21 statutu w Powiatowym Zjeździe Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym:

 

 1.   Honorowi członkowie Związku
 2. Przedstawiciele członków wspierających,
 3. Osoby zaproszone przez Zarząd Związku.

 

  § 5

 

Uchwała została podjęta głosami:  8 za, 0 przeciw, przy 0 głosach wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

  § 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                      Prezes KSZS

                                                                                                 Grzegorz Dengusiak

 

 

P R O J E K T

 

 

PORZĄDEK OBRAD

 

VIII POWIATOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO  DELEGATÓW

KROTOSZYŃSKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

KROTOSZYN, 17.04.2019r.

( Sala Starostwa Powiatowego)

 

 

godz. 15.00 – pierwszy termin Zjazdu

godz. 15.15 – drugi termin Zjazdu

 

 

 

 1. Otwarcie Zjazdu.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zjazdu.
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o ważności Zjazdu.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Krotoszyńskiego Szkolnego

Związku Sportowego w Krotoszynie  za rok 2018.

 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 2. Dyskusja na sprawozdaniami.
 3. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

i  merytorycznego  za rok 2018.

 1. Sprawy różne.
 2. Zakończenie Zjazdu.