1

Statut krotoszyńskiego SZS

Statut

Krotoszyńskiego Szkolnego Związku Sportowego

w Krotoszynie

Rozdział 1

Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny.

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Krotoszyński Szkolny Związek Sportowy w Krotoszynie, w skrócie KSZS i jest zwane dalej Związkiem.

§ 2

Terenem działania Związku jest obszar powiatu krotoszyńskiego a siedzibą władz miasto Krotoszyn.

§3

Krotoszyński Szkolny Związek Sportowy jest związkiem szkolnych stowarzyszeń kultury fizycznej i innych organizacji sportowych oraz osób fizycznych. Związek jest członkiem Szkolnego Związku Sportowego „WIELKOPOLSKA”  i może być członkiem innych terenowych i krajowych organizacji kultury fizycznej.

§ 4

Związek działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą – prawo o stowarzyszeniach,  ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, własnym statutem i posiada osobowość prawną.

§5

Związek używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§6

1. Związek opiera działalność na pracy społecznej swoich członków.

2. Do prowadzenia swych spraw  Związek może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

 

 Rozdział 2

Cele i środki działania.

§7

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

2. Współdziałanie ze szkołami w realizacji celów wychowawczych i zadań sportowych.

3. Działanie w zakresie wychowania zdrowotnego, wychowania fizycznego i sportu młodzieży szkolnej, w tym  również   na rzecz osób niepełnosprawnych.

4. Wyrównanie szans i warunków uczestnictwa wszystkich dzieci i młodzieży w różnych formach  aktywności fizycznej, które ze względu na warunki środowiskowe i socjalne nie mają szans rywalizacji sportowej.

5. Inspirowanie i organizowanie środowiska ludzi dorosłych do działań na rzecz zdrowia, kultury fizycznej i sportu młodzieży szkolnej.

6. Działanie  na rzecz pozyskiwania do pracy  z dziećmi i młodzieżą wolontariuszy.

§8

Związek realizuje swoje cele przez:

 1.  programowanie i organizowanie działalności sportowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, organizowanie imprez i zawodów sportowych dla uczniów wszystkich typów szkół,

2.  stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania wysokiego poziomu sportowego i udziału w systemie zawodów sportowych,

3. pomoc uczniowskim i międzyszkolnym klubom sportowym w prowadzeniu różnorodnej działalności sportowo-wychowawczej wśród dzieci i młodzieży szkolnej,

4. programowanie i organizowanie szkolenia młodzieżowych kadr wolontariuszy w tym młodzieżowych organizatorów sportu i młodzieżowych sędziów sportowych w zakresie zdrowego stylu życia, rekreacji i sportu oraz włączenie ich do przygotowania i organizacji imprez sportowych,

5. współdziałanie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami w sprawie doskonalenia zawodowego i społecznego wolontariuszy w tym spośród osób dorosłych, szczególnie nauczycieli wychowania fizycznego,

6. organizowanie konferencji i spotkań merytorycznych i metodycznych,

7. współdziałanie z samorządem powiatu w zakresie programowania i realizacji zadań sportowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej,

8. organizowanie wypoczynku dla dziec i młodzieży szkolnej oraz obozów szkoleniowych i sportowych dla młodzieży uczestniczącej w szkoleniu sportowym,

9. popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej ekologii, turystyki i rekreacji,

10. organizowanie konkursów o tematyce sportowej, działanie na rzecz rozwijania i wzbogacania szkolnych urządzeń i obiektów sportowych,

11. współdziałanie z organizacjami społecznymi i sportowymi w dziedzinie kultury fizycznej i sportu młodzieży szkolnej,

12. inspirowanie środków masowego przekazu do podejmowania tematów wychowania zdrowotnego, fizycznego oraz sportowego młodzieży szkolnej,

13. prowadzenie działalności gospodarczej służącej wyłącznie realizacji celów statutowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział 3
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki.

§9

1. Członkowie Związku dzielą się na:

1/ zwyczajnych,
2/ wspierających.
3/ honorowych

§10

1. Członkami zwyczajnymi Związku  mogą być Gminne Szkolne Związki Sportowe,  Szkolne Kluby Sportowe i Uczniowskie Kluby Sportowe działające przy szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, a także  inne organizacje posiadające osobowość prawną i osoby fizyczne realizujące cele  Związku.

2. Członkami wspierającymi Związek mogą być osoby fizyczne i osoby prawne uznające, popierające i wspomagające finansowo realizację celów i zadań określonych Statutem.

3. Godność Honorowego Członka lub Prezesa nadaje Powiatowy Zjazd Delegatów   za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz Związku.

§11

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnego zgłoszenia.

§12

1. Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:

1/ uczestniczenia poprzez swoich przedstawicieli w Powiatowym Zjeździe Delegatów,

2/ zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku,

3/ uzyskiwania od władz i organów Związku informacji o działalności i zamierzeniach Związku,
4/ otrzymywania od władz Związku pomocy i poparcia w zakresie swej statutowej działalności,

5/ uczestniczenia w imprezach sportowych organizowanych przez Związek.

§13

Członkowie wspierający i honorowi mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

§14

1.Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:

1/ aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych,

2/ przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,

3/ uczestniczenie w realizacji zadań programowych Związku,

4/ opłacanie składki członkowskiej zgodnie z uchwałami Zarządu.

§15

1. Członkostwo w Związku ustaje na skutek:

1/ rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Związku,

2/ rozwiązania się stowarzyszenia będącego członkiem Związku,

3/wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu,

4/ rozwiązania się Związku.

2.Od uchwały Zarządu o pozbawienie członkostwa służy odwołanie do Powiatowego Zjazdu Delegatów.

 

Rozdział 4

Władze Związku

§16

1. Władzami Związku są:

1/ Powiatowy Zjazd Delegatów,

2/ Zarząd,

3/ Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz Związku trwa 4 lata.

3. Jeżeli przepisy Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

§17

Najwyższą władzą Związku jest Powiatowy Zjazd Delegatów zwoływany przez Zarząd Związku.

§18

1. Powiatowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

2. Zarząd Związku zwołuje Zwyczajny Powiatowy  Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów co cztery lata, a Powiatowy Sprawozdawczy Zjazd Delegatów co roku .

3. Termin Zjazdu, miejsce i porządek obrad powinien być podawany do wiadomości

Delegatom nie później niż 14 dni przed datą Zjazdu.

§19

1. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Związku na podstawie:

1/ uchwały poprzedniego Powiatowego Zjazdu Delegatów,

2/ uchwały Zarządu Związku,

3/ wniosku Komisji Rewizyjnej,

4/ wniosku uchwalonego  przez co najmniej 1/2 liczby Zarządów członków zwyczajnych Związku.

2. Nadzwyczajny Powiatowy Zjazd Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostaje zwołany.

§20

1. W Powiatowym Zjeździe Delegatów z głosem stanowiącym biorą udział delegaci członków zwyczajnych KSZS oraz członkowie dotychczasowego Zarządu Związku.

2.Kumulacja mandatów jest niedopuszczalna.

3.Liczbę Delegatów ustala Zarząd Związku.

4.Delegatem może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

5.Delegatów wybiera się na okres kadencji władz Związku.

6.W przypadku zmniejszenia się liczby delegatów w okresie kadencji, członkowie dokonują wyborów uzupełniających.

§ 21

1. W Powiatowym Zjeździe Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym:

1/ honorowi członkowie Związku,

2/ przedstawiciele członków wspierających,

3/ osoby zaproszone przez Zarząd Związku.

§22

1. Do kompetencji Powiatowego Zjazdu Delegatów należy:

1/ uchwalanie kierunków działalności Związku,

2/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3/ udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4/ wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5/ uchwalanie zmian w statucie Związku,

6/ podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku i o przeznaczeniu jego majątku,

7/ rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Delegatów, Zarząd i Komisję Rewizyjną.

§23

1.Uchwały Powiatowego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:

1/ w pierwszym terminie – co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

2/ w drugim terminie – po upływie 15 minut od pierwszego terminu Zjazdu bez względu  na liczbę uprawnionych do głosowania.

 

Zarząd Związku

§24

Władzą Związku między Zjazdami jest Zarząd Związku.

§25

1.Zarząd Związku składa się z 9 członków, wybieranych w głosowaniu jawnym lub tajnym według zasad ustalonych przez Powiatowy Zjazd Delegatów.

2.Członkiem Zarządu może być osoba która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3.Możliwość otrzymywania przez członków Zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

4.Każdy z członków Zarządu składa pisemne oświadczenie o niekaralności.

§26

1. Do kompetencji Zarządu Związku należy:

1/wykonywanie uchwał Powiatowego Zjazdu Delegatów,

2/ kierowanie całokształtem działalności Związku,

3/ gospodarowanie funduszem,

4/ zarządzanie majątkiem Związku,

5/ ustalanie wysokości składek członkowskich,

6/ powoływanie komisji, zespołów stałych lub okresowych oraz uchwalanie regulaminów  ich działalności,

7/ składanie Komisji Rewizyjnej wyjaśnień z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,

8/ uchwalanie regulaminów pracy Zarządu, regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień,

9/ wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Powiatowego Zjazdu Delegatów i Komisji Rewizyjnej.

§27

Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż cztery razy w roku.

§28

1. Zarząd wybiera ze swego grona dwóch wiceprezesów i sekretarza.

2. Prezes wybrany w trybie oddzielnym przez Powiatowy Zjazd Delegatów wchodzi z urzędu w skład Zarządu i jemu przewodniczy.

3. Zarząd reprezentuje Związek i występuje w jego imieniu.

4. Zarząd reprezentuje co najmniej dwóch członków, w tym Prezes.

5.W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa ze swojego grona, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Powiatowego Zjazdu Delegatów.

Komisja Rewizyjna

§29

Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Powiatowy Zjazd Delegatów do kontroli działalności Związku.

§30

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Powiatowego Zjazdu Delegatów. Na swym pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Komisji Rewizyjnej.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku z głosem doradczym.

3.Członkowie  Komisji Rewizyjnej:

1/ nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nim w stosunku   pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2/ nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3/ mogą otrzymać z tytułu pełnienia funkcji  zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

4.Każdy z członków Komisji Rewizyjnej składa pisemne oświadczenie o niekaralności.

§31

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1/ kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności finansowej i statutowej oraz formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych do Zarządu Związku,

2/ składanie na Powiatowym Zjeździe Delegatów sprawozdań ze swej działalności,

3/ występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

4/ żądanie od Zarządu wyjaśnień w sprawie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,

5/ współdziałanie z Komisjami Rewizyjnymi członków zwyczajnych Związku.

2. Szczegółowy tryb postępowania Komisji określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną.

§32

1. W przypadku ustąpienia członków władz mogą one zastosować prawo kooptacji.

2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

 

 

Rozdział 5

Nagrody i wyróżnienia.

§33

1. Członkom Związku za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, aktywność na polu krzewienia kultury fizycznej i zdrowotnej oraz za osiągnięcia sportowe i wychowawcze przyznawane są następujące wyróżnienia i nagrody:

1/ pochwały ustne i pisemne,

2/ nagrody,

3/ dyplomy i odznaki honorowe.

§34

Warunki i tryb przyznawania nagród i wyróżnień, o których mowa w § 33, określa Regulamin Nagród i Wyróżnień, uchwalony przez Zarząd.

 

 

Rozdział 6
Majątek i fundusze Związku.

§35

1. Na majątek Związku składają się:

1/ ruchomości.
2/ nieruchomości.
3/ fundusze.

2. Na fundusze Związku składają się:

1/ składki członkowskie,
2/ wpłaty z zawodów i imprez organizowanych przez Związek,
3/ dotacje, darowizny, subwencje,
4/ dochody z działalności gospodarczej Związku, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi
przepisami i Statutem.

§36

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest zgodne współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.

§37

1.Związek  nie może:

1/ udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają  w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2/ przekazywać swojego majątku na rzecz  swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3/ wykorzystywać majątku na rzecz  swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób  bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu,

4/ dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,  w  których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się Związku.

§38

1. Zmiana Statutu może nastąpić na mocy uchwały, przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów delegatów Powiatowego Zjazdu Delegatów, przy obecności, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

2. W drugim terminie zapadają  większością 2/3 głosów, bez względu na liczbę obecnych Delegatów uprawnionych do głosowania.

§39

1.Rozwiązanie się Związku następuje na mocy uchwały Powiatowego Zjazdu Delegatów przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie.

2.W drugim terminie zapadają  większością 2/3 głosów, bez względu na liczbę obecnych  Delegatów uprawnionych do głosowania.

3. Uchwała powinna określać tryb likwidacji Związku oraz przeznaczenie jego majątku.

Krotoszyn, 22.06.2021r