IX Zjazd Sprawozdawczy KSZS – porządek obrad

                                                                                P R O J E K T                                      

                               PORZĄDEK OBRAD

 IX POWIATOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO  DELEGATÓW

KROTOSZYŃSKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

KROTOSZYN, 26.06.2020r ( Sala Starostwa Powiatowego – I piętro)

                                         godz. 14.00 – pierwszy termin Zjazdu

                                         godz. 14.15 – drugi termin Zjazdu

 1. Otwarcie Zjazdu.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zjazdu.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. /przerwa/
 5. Ogłoszenie  prawomocności Zjazdu.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Krotoszyńskiego Szkolnego Związku Sportowego za 2019 rok.     
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja na sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego  i  merytorycznego  za rok 2019.
 10. Wolne głosy.
 11. Zakończenie Zjazdu.
IX Zjazd Sprawozdawczy KSZS – 26.06.2020 o godz. 14.00 Krotoszyn, Starostwo Powiatowe( sala 1 piętro)

                                 Uchwała nr 1/2020

Zarządu Krotoszyńskiego Szkolnego Związku Sportowego w Krotoszynie z dn. 13.03.2020r.

w sprawie zwołania IX Powiatowego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów Krotoszyńskiego Szkolnego Związku Sportowego w Krotoszynie.

                                               §1

 Zarząd Krotoszyńskiego Szkolnego Związku Sportowego na podstawie §18 obowiązującego statutu   zwołuje w dniu 26 czerwca 2020 roku         w Sali Starostwa Powiatowego w Krotoszynie IX Powiatowy Sprawozdawczy Zjazd Delegatów KSZS o godz. 14.00 – I termin, 14.15 – II termin

                                              §2

 Zarząd KSZS przypomina, że Delegaci  członków zwyczajnych zostali wybrani na okres kadencji 2016-2020.

                                              §3

 W IX Powiatowym Sprawozdawczym Zjeździe Delegatów biorą udział ci Delegaci, którzy byli nimi na V Powiatowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym KSZS w dniu 19.10.2016 roku, który odbył się w Krotoszynie w Gimnazjum nr 2.

                                             §4

 Zgodnie z §21 statutu w Powiatowym Zjeździe Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym:

      1.  Honorowi członkowie Związku

      2. Przedstawiciele członków wspierających,

      3. Osoby zaproszone przez Zarząd Związku.

                                             §5

 Uchwała została podjęta głosami: 10 za, 0 przeciw, przy 0 głosach wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.                                                                                                                                                                                 §6

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                      Prezes KSZS

                                                                                                 Grzegorz Dengusiak